Voldsofre skal hjælpes, med den reele hjælp de har brug for

Voldsofre skal hjælpes. Og de skal hjælpes med den hjælp de reelt har brug for. Så de reelt får det godt, bliver værdige, selvbestemmende mennesker.

I dag gør jeg, hvad der står i min magt for at hjælpe ofre M/K og børn af partnervold, trusler om vold eller anden form for mishandling i ægteskabet/parforholdet – og efter dets opløsning. Derfor har jeg et tilbud om at tage disse mennesker i behandling, både kvinder og mænd samt børn. Samtidig gør jeg en indsats for at forebygge, at den enkelte kommer ud i en menneskelig og arbejdsmæssig negativ udvikling, som skaber sociale tabere og udstødelse af det enkelte menneske.

voldsofre skal hjælpes Voldsofre skal hjælpes, med den hjælp de reelt har brug for

Lille pige der vinker

Ændre holdning i samfundet til voldsofre skal hjælpes

Jeg fortæller desuden åbent om mine oplevelser der, hvor jeg kan komme til det, bl.a. ved at udgive bøger, udstille mine billeder, være i tv, aviser og ugeblade osv. Hvad der nu er muligt, så je bryder tabuet så meget som muligt.

På den måde søger jeg at ændre holdningen i den danske befolkning. Det skal ikke længere være i orden at være voldelig inden for husets fire vægge. Det er det desværre stadig, der hedder det bare husspektakler.

På åben gade derimod er det ikke velset at være voldelig, og der griber politiet ind.

Bryde tabu for voldsofre skal hjælpes

Det skal heller ikke fortsat være tabu at være voldsramt. Vi må væk fra at anse den voldsramte for at være den skyldige, i stedet for den voldelige part. Det er immervæk den voldelige, der fører sine destruktive tendenser ud i livet. Den voldelige må i stedet for at finde en anden måde at tackle en problematisk situation på. F.eks. indre ro eller kommunikation med ord. Det kan være en svær kunst at lære for den voldelige part, men det kan lade sig gøre.

Egentlig behandling yder jeg på min klinik, hvor jeg bruger mine erfaring som læge og voldsoffer i at hjælpe andre til at styrke sig selv.

Det er ofte i hjemmet partnervolden foregår og også efter skilsmisse/samlivsophør. De voldsramte skal lære, at skabe ro i sig selv og omkring sig, har de ro dér, er der også mulighed for, at de får kræfter og lyst til livet.

Systemets tilbud.

Der er ikke i det eksisterende system et tilsvarende tilbud.

En anbringelse på f.eks. 3 måneder på et krisecenter eller 6 behandlinger hos psykolog er ikke nok. Som én sagde til mig, det var bare opbevaring på krisecentret, og det kunne hun ikke få ændret sin situation af, manden var fortsat voldelig mod hende, da hun vendte tilbage til sit eget hjem, hvor han ikke boede. Hun havde ikke lært at tackle volden, kun været opbevaret i 3 måneder. Over for partnervold siger systemet fra for tidligt.

En kamp mod systemets overgreb, det modsatte af at voldsofre skal hjælpes

Den voldsramte skal desuden oven i købet ofte kæmpe mod en mur af autoriteter. Systemet mener desværre i alt for mange tilfælde, at det ikke er rigtigt, hvad den voldsramte fortæller. Det skyldes, at volden alt for ofte kun er rettet mod partneren og ikke mod andre, og når andre kommer tilstede, ophører volden øjeblikkeligt. Den pæne facade skal holdes. Sådan er det generelt. Derfor bliver den voldsramte ikke troet, men bliver anset for at være gal, medens den voldelige går fri.

Eller autoriteterne betragter det, som den voldsramtes egen fejl, at han/hun bliver slået. Og det på trods af, at det rent faktisk ikke er lovligt at slå, heller ikke inden for hjemmets fire vægge, men her negligeres problemerne både af politi, læger og social- og sundhedsforvaltningerne. Heldigvis dog ikke alle steder, men alt for mange steder.

På den baggrund forstår jeg godt, at de voldsramte bliver i forholdene, deres selvtillid er lig nul, og der er ingen, der giver dem bare en minimal chance for at få den tilbage. Det at være enlig og måske endda enlig mor er stadig så ugleset, at man foretrækker at være to, så er man da “normal” i forhold til normalitets-begrebet kernefamilie, og så pudser man facaden og giver det udseende af, at “vi har det godt”.

Disse mennesker kan bedst hjælpes af tidligere voldsramte. Ligesom tidligere alkoholikere/narkomaner er bedst til at hjælpe andre i samme situation ud af deres misbrug, således er tidligere voldsramte også de, der forstår de voldsramte bedst.

Fordele for samfundet når voldsofre skal hjælpes reelt

For samfundet vil fordelen ved sådanne holdningsændringer være, at der ikke skabes så mange tabere, – at de store menneskelige og økonomiske omkostninger mindskes.

Som jeg ser det, vil en holdningsændring og ro ikke påvirke kommunernes økonomi negativt. Er de voldsramte på f.eks. sygedagpenge eller bistandshjælp, vil det jo ikke blive anderledes. Yderligere skal der gøres, hvad der kan for, at disse mennesker kommer så hurtigt i arbejde som muligt, og dermed bliver belastningen mindre for samfundsøkonomien. Samtidig vil der blive færre tvangsfjernelser til familiepleje, førtidspensionister osv. Det er spild af gode menneskelige kræfter.

Du er god nok.

 

Vi kan alle heles!

 

Uddybende oplysninger om voldsramte

Vold i hjemmet – partnervold

Herunder har jeg skrevet noget om hustruvold og vold mod manden – husbondvold i parforhold, som samlet er defineret som partnervold. Idet det jo ikke kun er kvinder, der er udsat for vold i parforhold men også mænd.

Partnervold

voldsofre skal hjælpes

Partnervold – Børn er overset i partnervold

Begrebet partnervold omfatter fysiske eller psykisk overgreb, hvor offer og gerningsperson er nuværende eller tidligere kærester, samlevere eller ægtefæller.
Der er årligt ca. 4.400 ofre for denne form for vold. Heraf er ca. 4.250 kvinder og ca. 150 mænd, men der er en underrapportering, således at det er absolutte minimumstal. (Nyere tal siger 65.000.)

Det er specielt minimumstal for mænd, idet mænds tilkendegivne vold er vold, hvor der er sket skade. Det er usandsynligt, at der ikke skulle forekomme mere milde former for vold mod mænd.

Ofrene for hustruvold har været udsat for i gennemsnit 2,4 voldshandlinger, og 80% af alle disse er begået af tidligere ægtefæller/samlevere. Hustruvold er således en voldsform, hvor risikoen er særlig stor for gentagelsestilfælde. Når hustruvold synes så vanskelig at modvirke, skyldes det ikke mindst, at selve voldsstedet ofte er identisk med offerets private bolig.

Især er det enlige mødre, der løber en risiko for at blive udsat for partnervold; de udgør op mod halvdelen, 44%, af alle de kvinder, der overhovedet udsættes for hustruvold. Det betyder, at 1 ud af hver 51 enlige mødre – 1,9% – udsættes for partnervold. Samtidig er de enlige mødre ofte offerrecidivister.

Kunne man forebygge, at enlige mødre mellem 20 og 49 år blev udsat for vold fra deres forhenværende ægtefælle/samlever, ville den samlede mængde hustruvold i det danske samfund falde drastisk.

Oplysningerne er hentet fra “Vold på gaden, i hjemmet og på arbejdet”.

Oversigt over resultater fra voldsofferundersøgelsen 1995/96.

Information fra rigspolitichefen.

Børnene

Partnervolden har imidlertid endnu et – meget alvorligt – aspekt, nemlig børnene. De lider utroligt. De står jo splittede i deres kærlighed til begge forældre og kan ikke finde ud af, hvad de skal gøre, for de vil jo så gerne hjælpe dem begge. Og desværre ændrer forholdene sig sjældent ved en skilsmisse. Så længe samkvemmet om et fælles barn skal foregå, er der meget stor sandsynlighed for, at volden fortsætter. Den voldelige part bliver ikke anderledes, fordi de bliver skilt, tværtimod, nu føler han/hun sig tilsidesat og mener, at have endnu mere ret til at være voldelig.

Disse børn har meget brug for hjælp, en hjælp, den voldsramte far/mor oftest ikke har overskud til at yde, fordi den fortsatte vold tager alle kræfter. Hvordan skulle der kunne være kærlighed til barnet i denne situation af forfølgelse fra en voldelig partner i ens eget hjem?

Problemet bliver ikke mindre af, at partnervold er tabu, som man ikke taler om og derfor ikke søger hjælp for. Tabuet er det, der ødelægger børnene mest.

Egne erfaringer

Personligt har jeg selv været ude for vold i mit tidligere ægteskab og vold efter ægteskabets afslutning, og jeg ønsker, at ingen andre skal have det, som mit barn havde det. Heldigvis fik jeg kun et, men han overværede alle de tæv, jeg fik af hans far, både før og efter skilsmissen, da jeg var enlig mor.

Selv oplevede jeg også at blive udstødt af familie og samfund som følge af volden. Men jeg fik arbejdet mig ud af den og har det i dag så godt, at jeg kan nyde livet og føle at lykken er med mig.

 

Du er god nok.

Har du en kæreste/ægtefælle M/K, der vil bestemme over dig, eller som siger, du er forkert, syg eller lignende?

Ønsker du fred og ro med din mobbende/psykisk/fysisk voldelige kæreste/ægtefælde M/K!!!? Så kontakt mig Lise Seidelin på tlf. 24 22 16 22 eller mail: lise@lisegaarden.dk

Vi kan alle heles!

Endnu flere oplysninger om at voldsofre skal hjælpes

Her sætter jeg lige nogle flere oplysninger ind, som du måske kan have glæde af.

Vidste du:

voldsofre skal hjælpes

Giv tid

 1. at 80 % af hustruvold sker efter samlivets ophør, altså efter skilsmissen
 2. at der er ca. 100.000 psykopater i Danmark.
  Og at der blandt ledere er procentvis flest.
 3. Der er 40 % af de diagnoser, som læger stiller, der er rigtige, når der obduceres. Altså at ca. ½ delen af de diagnoser, som læger stiller ikke er rigtige.
  Når så systemet bygger alle deres beslutninger på en falsk diagnose, som mange voldsramte får, fordi volden af lægen ikke tages alvorlig, så er der virkelig mange, der har et stort problem. Det er ikke den voldsramte, der er sindssyg, men den voldelige, der er voldelig.
  Her vil jeg erindre om, at der er en persondatalov, som gør det muligt, at få slettet eller blokeret urigtige og misvisende oplysninger.
  Se mere under Blog

Husk:

Du er god nok.
Skulle du være af en anden opfattelse,
hjælper jeg dig gerne med
at ændre den.

Jeg er selv tidligere voldsramt, og hjælper nu andre voldsramte og voldelige.

Jeg hjælper også gerne med at lære at blive mindre voldelig.

Lære dig at sige fra – sige nej – give din mening til kende uden brug af vold.
Så du kan leve et liv i glæde og harmoni.
Have det godt!
Du er god nok, som du er!

“Vold er farligt!
Du kan ende med,
at slå den du elsker
ihjel.”

Videnskabelig undersøgelse

Der er en videnskabelig undersøgelse, der viser, at kvinder er mere aggressive i nogen situationer, end mænd er.
Så dette understøtter min antagelse, at der er lige så mange mænd som kvinder, der er udsat for vold i parforhold.
Dette er nu underbygget af 2 journalistelever, som I kan se artiklerne og referencerne herunder.
5 Artikler om voldsramt mænd Af Kir Klysner og Signe Rasmussen (journalistelever)

 1. Shhh… hun tæver ham
 2. Farlig forelskelse
 3. Kun for mænd
 4. Det oversete køn
 5. Hvem slår hvem?
 6. Referencer

Se under Blog

Undersøgelse: Kvinder er ikke så engle søde, som der ofte påstås.

Foreningen far har lavet en undersøgelse, der viser, at kvinder er ikke så engle søde, som der ofte påstås.
Som de skriver: “Vi har ikke noget ønske om at bevise, at kvinder er værre end mænd eller omvendt, men blot, at kvinder ikke altid er engle, og at kvinder også har et ansvar for begrænsning af volden i verden, ikke mindst som forbillede for løsninger af konflikter uden vold.”

Fred og ro i den enkelte,
fred og ro på jorden.
Må lykken være med dig.

af Lise Seidelin

En ting til eftertanke.

“Ægteskabets fader vor”
Jeg er mig, – du er dig
Jeg er ikke dig, – du er ikke mig

Jeg skal ikke forsøge at gøre dig til mig
Du skal ikke forsøge at gøre mig til dig

Hvis du kan lide min måde at være på, – er det dejligt.
Hvis jeg kan lide din måde at være på, – er det dejligt.

Kun jeg ved hvad der er rigtigt for mig
Kun du ved hvad der er rigtigt for dig

Hvis jeg kan lide din måde at være på, – elsker jeg dig
Hvis du kan lide min måde at være på, – elsker du også mig.

– ja så ved vi at vi lever i frihed og sand kærlighed og elsker hinanden.

Hvis det modsatte er tilfældet
– Ja så er det bare ærgerligt…

Vi må så gå fra hinanden og ikke leve sammen som ægtefolk.

Se med kærlighedens øjne – og du er i paradiset.
Se med voldens øjne – og du er i helvede.

(Olle Wedholm)

En ting

En ting, der bliver opnået med vold, kan man kun beholde med vold.

(Mahatma Gandhi)

En skrivelse fra en kunde:

Seidelinien:

Når lise seidelin er med på sidelinien med sine ord om åbenhed, ærlighed, frihed og selvbestemmelse. Som hjælper den voldsramte til at vide, at der er kun den voldsramte selv, der ved, hvad der er rigtigt for vedkommende selv. Du kan godt gøre det. Du er den eneste, der kan gøre det.

Klodeangst

Lyt til den lille avisdreng
og din morgenkryddermand.
Tænk hvad folk dog gør for dig
og din lyse kaffestund.

 

Tilbage til Vold – Voldsramt – Voldelig