Manipulation

 

Manipulation
15/05/2015  af flora
Jeg har behov for at tydeliggøre begrebet og indsætter derfor ordets betydning ifølge Gyldendal – Den Store Danske:”Manipulation, inden for psykologi en skjult påvirkning af andres handlemåde. Den manipulerende bearbejder en viden ud fra egen fordel for at skjule den egentlige hensigt med påvirkningen. Karakteristisk for manipulation er således, at der er vigtige forhold, som ikke lægges åbent frem, hvorved en person bliver ført bag lyset.

Manipulation indebærer, at der laves et nummer med den person, der udsættes for en sådan påvirkning. Ofte manipulerer man for at opnå noget, der er til egen fordel, og som man ikke mener kan opnås gennem åbenhed.

Manipulation forekommer almindeligt i hverdagen, hvor de såkaldt kloge narrer de mindre kloge, der ikke er i stand til at gennemskue den reelle hensigt. I dagligdagens mange sproglige udvekslinger forekommer manipulation således hyppigt som en særlig betoning af én side ved et budskab for dermed at skjule en anden og vigtigere side ved budskabet, som ikke kan siges direkte. Fx hvor et åbenlyst almennyttigt formål fremhæves, mens den egengevinst, der opnås, ikke omtales (eksportøren understreger værdien af ulandsstøtte, lærerrepræsentanten nødvendigheden af flere undervisningstimer til børn).

Manipulation er især kendt fra sociale situationer, hvor det drejer sig om at skulle overbevise en person, få vedkommende til at handle på en bestemt måde, eller situationer, hvor man vil opnå noget, evt. sælge noget (også i overført betydning).

I mild grad er manipulation udtryk for ensidighed og fordrejning, fx inden for politisk formidling. I alvorligere grad, såkaldt grov manipulation, er der tale om uærlighed og bedrageri.”

SV: Manipulation
15/05/2015  af flora
Wikipedia skriver om bedrag:Bedrageri er en formueforbrydelse, som består i, at man ved at vildlede nogen får dem til at handle anderledes end de ellers ville, og dermed fremkalder et uberettiget økonomisk tab hos andre og hos sig selv en vinding.

Vildledningen skal være sket forsætligt, dvs., at en uagtsom vildledning ikke falder ind under straffelovens § 279.

Bedrageri er strafbart efter straffelovens § 279:[1]

§ 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.
Strafferammen er fængsel i op til et år og seks måneder (§285), men kan stige til fængsel i op til 8 år, hvis forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed (§ 286, stk. 2).

  SV: Manipulation
15/05/2015  af Lise Seidelin
Kære Flora!TAK for disse indlæg om betydningen af manipulation og bedrag. Det er godt at få det tydeliggjort.

De kærligst hilsner
fra Lise

Tilbage til Blog